Metody i techniki badań w PR – wprowadzenie

Do celów szkoleniowych poproszono mnie o napisanie syllabusa, który zawierałby streszczenie dotyczące metod i technik badań w public relations. Mam jeszcze trochę czasu, aby to zrobić, ale pomyślałam, że publikowanie go na blogu zapewni, że będę nad nim pracowała regularnie, w mniejszych kawałkach. Mam nadzieję, że okaże się przydatny także Wam, moim Czytelnikom. Oczywiście liczę na krytyczne uwagi i informacje, co jeszcze mogłoby się przydać.

Na temat metodologii badań w public relations napisano praktycznie niewiele. Podręczniki amerykańskie skłaniają się do wyczerpującej charakterystyki samych metod, ale bez ustalenia punktu wyjścia. Określmy zatem najpierw, czym jest metodologia.

Metodologia nauk to system jasno określonych reguł i procedur, do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten nie jest ani niezmienny, ani niezawodny – jest ciągle ulepszany. Naukowcy szukają nowych metod obserwacji, analizy, logicznego wnioskowania i generalizacji. Ich powstanie oraz wykazanie, że spełniają one założenia właściwie dla podejścia naukowego, jest warunkiem włączenia ich do systemu reguł rządzących metodologią naukową.

Nachmias D., Frankfort-Nachmias C., „Metody badawcze w naukach społecznych”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 28-29.

I public relations taką metodologię jak najbardziej ma. Jednak skąd się wzięła sama metodologia, temu nikt jeszcze dokładniej się nie przyjrzał. W mojej rozprawie prześledziłam związki metodologii public relations z metodologiami innych, pokrewnych nauk i dyscyplin społecznych. Podstawą jest bez wątpienia metodologia badań społecznych. Na rozwój metodologii public relations największy wpływ miały : socjologia (która mocno przyczyniła się do rozwoju samej metodologii nauk społecznych; nie ukrywam, że jest mi najbliższa ze względu na moje wykształcenie), psychologia, zarządzanie, marketing i nauki o komunikowaniu. Public relations czerpie zarówno z ich metodologii, zapożyczając niektóre techniki badawcze, jak też tworzy własne, specyficzne, techniki.

Powinnam jeszcze wspomnieć o rozróżnieniu pomiędzy metodą, techniką a narzędziem badawczym. A zatem:

  • Metoda badawcza to ogólny sposób postępowania, typ obserwacji czyli gromadzenia danych (pamiętajmy, że obserwacja jest zarazem nazwą jednej z metod),

specyficzne wzorce rozumowania i postępowania w badaniach naukowych, także w toku weryfikacji wyników analiz, jasno opisane, sformalizowane, zdefiniowane, powtarzane i możliwe do wyuczenia; są elementem procedury naukowej zmierzającej do realizacji świadomie formułowanych celów badań,

Załęcki P., Olechnicki K., „Słownik socjologiczny”, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997, s. 190

  • Technika badawcza to sposób wykorzystania tej metody przez daną dyscyplinę (na przykład metodą będzie analiza treści, natomiast techniką – analiza treści przekazów prasowych, stosowana w naukach o komunikacji i w public relations). Innymi słowy, techniki badawcze to:

sposoby i umiejętność stosowania odpowiednich czynności (operacji) składających się na pewne wariacyjne elementy schematu badawczego (metody).

Nachmias D., Frankfort-Nachmias C., „Metody badawcze w naukach społecznych”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 28.

Na użytek mojej rozprawy wprowadziłam też rozróżnienie technik badawczych na techniki proste (które są wariancją jednej metody stosowanej przez daną dyscyplinę) i techniki złożone, które łączą kilka różnych metod (i często wynikają z określonego podejścia teoretycznego);

  • Narzędziem badawczym jest przedmiot użyty do zrealizowania badania przy użyciu określonej techniki badawczej (na przykład ankieta internetowa jako jedno z narzędzi badawczych badań sondażowych).

Warto o tym pamiętać, gdyż często bywają mylone. Na przykład ciekawe badanie Global Survey of Communications Measurement 2009, którego wyniki opublikowano miesiąc temu, w kafeterii odpowiedzi na pytania o stosowane narzędzia oceny rezultatów działań PR, miesza właśnie narzędzia (ankieta online), z technikami badawczymi (na przykład ekwiwalentem reklamowym).

Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu