Public Relations. Społeczne wyzwania

Już jest. Książka „Public relations. Społeczne wyzwania” pod red. prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego (promotora mojej rozprawy doktorskiej).

Napisałam do niej artykuł „Wyzwania PR w dobie usieciowionej gospodarki i sieciowego społeczeństwa”, inspirowany teorią Jamesa E. Gruniga dotyczącą rozwoju PR, ale również „Galaktyką Internetu” Manuela Castellsa.

Z polskiego na nasze, chodzi o internet w dobie Web 2.0, jako urzeczywistnienie się czwartego modelu public relations według Gruniga, jednego z czołowych amerykańskich teoretyków PR. Przypomnę, Grunig opisał rozwój public relations posługując się czterema modelami:

  • press agentry/publicity – era pierwszych doradców PR w największych amerykańskich koncernach i podejścia czysto propagandowego;
  • informacja publiczna – era rzetelnego informowania przez firmy o swojej działalności, jednak bez uwzględnienia;
  • asymetryczna komunikacja dwustronna – organizacja nie tylko informuje otoczenie o swoich działaniach, ale również jest zainteresowana tym, jak odbierane są jej działania przez grupy docelowe;
  • symetryczna komunikacja dwustronna – organizacja i grupy otoczenia równorzędnymi partnerami w procesie komunikacji (ten model został skrytykowany przez Murphy’ego jako zbyt idealistyczny, stwierdził on, że i tak najważniejsze są interesy organizacji).

Internet w dobie Web 2.0 (użytkownicy są zarazem twórcami treści, komunikacja odbywa się bezpośrednio dzięki blogom, serwisom społecznościowym, społecznościom internetowym, etc.) jak też ogólnie, specyfika komunikacji internetowej (wynikająca z genezy internetu) pozwala na urzeczywistnienie się tego czwartego modelu.

Bardzo ładnie obrazuje to Jeremy Wright, pisząc o blogach jako narzędziu komunikacji organizacji z jej otoczeniem. Tak, czytam sobie ostatnio jego książkę na temat blogowania w biznesie. „Jak każde poważne narzędzie komunikacji, blogi poszerzają zakres możliwości funkcjonowania firmy i ostatecznie prowadzą do wykreowania zupełnie nowych dla niej szans wzrostu, rozwoju produktów i kontroli jakości. Jednakże blogi robią coś więcej niż tradycyjne środki komunikacji. Wykorzystując najlepsze aspekty marketingu masowego, zmieniają komunikację z procesu jednokierunkowego w dwukierunkowy przepływ informacji – w dialog” [za: Jeremy Wiright, Blogowanie w biznesie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 2]. „Blogi to ulepszona wersja kontaktowania się z klientami przez akwizytorów w ich (klientów) domu lub miejscu pracy. Dają one szansę zbudowania i utrzymania relacji z prawdziwymi, namacalnymi ludźmi” [tamże, s. 3].